Home
Back
In English
Tamgas - Contents
Kipchaks - Contents
Huns - Contents
Sources
Roots
Tamgas
Alphabet
Writing
Language
Genetics
Geography
Archeology
Religion
Coins
Wikipedia
Ogur and Oguz
Ethnonyms Sak and Kypsak
Scythians
Alans and Ases
Alanian Etymology Notes
Alans in Pyrenees
Russian Version needs a translation
Alan Dateline
Avar Dateline
Besenyo Dateline
Bulgar Dateline
Huns Dateline
Karluk Dateline
Khazar Dateline
Kimak Dateline
Kipchak Dateline
Kyrgyz Dateline
Sabir Dateline
Seyanto Dateline
M. Kashgari (ca  1077 AD)
DİVANÜ LÜGAT-IT-TÜRK
Oguz Tamgas
(Türkic-English bilingual posting)
Foreword
In the M. Kashgari list, tribes are listed in plural, and English translation is also given in plural: Kınık"lardır = Kınıks, Kayığ"lardır = Kayıs. The "ğ", which in different Türkic vernaculars varies from silent to hard, is given as hard "g". Added to the original M. Kashgari text comments of the 1939 typewritten reprint publication, and present translator's notations, are shown in italics blue.
M. Kashgari tamga list
55

Oğuz : Bir Türk Boyudur. Oğuzlar Türkmendirler. Bunlar yirmi iki bölüktür; her bölüğün ayrı bir belgesi ve hayvanlarına vurulan bir alameti vardır. Birbirlerini bu belgelerle tanırlar.

Oğuz : Confederation of Türkic tribes. They are Oğuz Türkmens. They are totally 22 tribes; each tribe and their animals have their own documents and tamgas. They know each other with these tamgas.

  Bir Türk Boyudur. Oğuzlar Türkmendirler.

Oguz Confederation. Oguz confederation of Turkmen tribes.

 
1 Birincisi ve başları : Kınık"lardır. Zamanımızın Hakanları bunlardandır. Hayvanlarına vurdukları işaret şudur.

First and leading : Kınıks. Today they are kagans. Their tamga :

2 Îkincisi : Kayığ"lardır. Belgeleri şudur :

Second : Kayıs (otherwise called Kai(Kay) => Kais(Kays/Kaylar) in the literature). Their documents are :

3 Üçüncüsü : Bayundur"lardır. Belgeleri şudur :

Third : Bayundurs (also Bayındır) (otherwise called Baian/Bayan in the literature). Their documents are :

4 Dördüncüsü : Iwa"lardır. Bunlara Yıwa dahi denir. Belgeleri şudur :

Fourth : Iwas. Also spelled Yıwas (Yivas). Their documents are :

5 Beşincisi : Salgur"lardır. Belgeleri şudur :

Fifth : Salgurs (Salurs). Their documents are :

6 Altıncısı : Afşar"lardır. Belgeleri şudur :

Sixth : Afshars (Avshars, Afshar tribe). Their documents are :

7 Yedincisi : Begtili"lerdir. Belgeleri şudur :

Seventh : Begtilis (Begdilis or Beydilis). Their documents are :

8 Sekizincisi: Bügdüz"lerdir. Belgeleri şudur :

Eighth: Bügdüzes. Their documents are :

9 Dokuzuncusu : Bayat"lardır. Belgeleri şudur :

Nineth : Bayats

10 Onuncusu : Yazgır"lardır. Belgeleri şudur :

Tenth : Yazgırs. Their documents are :

11 Onbirincisi: Eymür"lerdir. Belgeleri şudur :

Eleventh: Eymürs (also Eymirs). Their documents are :

12 Onikincisi : Karabölük"lerdir. Belgeleri şudur :

Twelfth : Karabölüks (also Karaevlis). Their documents are :

13 Onüçüncüsü : Alkabölük"lerdir. Belgeleri şudur :

Thirteenth : Alkabölüks (also Alkaevlis). Their documents are :

14 Ondördüncüsü : İgdir"lerdir. Belgeleri şudur :

Fourteenth : Igdırs (Also spelled  İgders, İgdirs, Igders). Their documents are :

15 Onbeşincisi : Üregir"lerdir. Yüregir dahi denir. Belgeleri şudur :

Fifteenth : Yuregirs. Also spelled  Yüregir. Their documents are :

16 Onaltıncısı : Tutırka"lardır. Belgeleri şudur :

Sixteenth : Tutırkas (Dondurgas). Their documents are :

17 Onyedincisi : Ulayundluğ"lardır. Belgeleri şudur :

Seventeenth : Ulayundluğ (Also spelled  Alayund, Alayuntlu, also Alayurtlu). Their documents are :

18 Onsekizincisi : Tüger"lerdir. Belgeleri şudur :

Eighteenth : Tügers. (Also spelled  Düver and Düğer, Töker or Tüker). Their documents are :

19 Ondokuzuncusu : Beçenek"lerdir. Belgeleri şudur :

Nineteenth :  Becheneks. (Also spelled  Bechenek ichi, Pecheneks, Pechenegs). Their documents are :

20 Yirmincisi : Çuvaldar"lardır. Belgeleri şudur :

Twenty : Chuvaldars. (Also spelled "Chavundurs). Their documents are :

21 Yirmibirincisi : Çepni"lerdir. (Çepniler hakkında "Bektaşilik ve edebiyatı"). Belgeleri şudur :

Twenty one : Chepnis.  A Türkic Bektashi tribe ?. Their documents are :

22 Yirmiikincisi : Çarukluğ"lardır.  Bunların sayısı az, belgeleri belli değildir.

Twenty two : Charukluks. Few in number, their documents are unknown.

?
     

Oguz tamga list by M. Kashgari
1939 Reprint, Ankara
DİVANÜ LÜGAT-IT-TÜRK (pages 56-59)


 
Home
Back
In English
Tamgas - Contents
Kipchaks - Contents
Huns - Contents
Sources
Roots
Tamgas
Alphabet
Writing
Language
Genetics
Geography
Archeology
Religion
Coins
Wikipedia
Ogur and Oguz
Ethnonyms Sak and Kypsak
Scythians
Alans and Ases
Alanian Etymology Notes
Alans in Pyrenees
  Alan Dateline
Avar Dateline
Besenyo Dateline
Bulgar Dateline
Huns Dateline
Karluk Dateline
Khazar Dateline
Kimak Dateline
Kipchak Dateline
Kyrgyz Dateline
Sabir Dateline
Seyanto Dateline
6/29/06
Рейтинг@Mail.ru